FESTIWAL
BOSKA KOMEDIA
FESTIWALE
Boska Komedia ło święto teatru, w którym
najlepsze polskie przedstawienia prezen-
towane sq w pierwszym polskim „show-
case" z prawdziwego zdarzenia. Obok
przeglqdu spektakli polskich, walczqcych
o tytuł najlepszego przedstawienia ostat-
niego roku oraz o statuetkę Boskiego
Komedianta, występujq tu również za-
graniczne grupy teatralne, a festiwalowi
towarzyszq spotkania z filozofami,
teoretykami teatru i krytykami.

  Nasze usługi:

Organizacja biura gości, opieka nad
gośćmi, promocja i organizacja spotkań z
twórcami, oprawa, imprezy towarzyszqce
oraz organizacja Gali Wręczenia nagród
od 2008 r. czyli od poczqtku istnienia Festi-
walu.


Galeria